Resurse Umane

 

 

Tehnopolis  este singurul parc ştiinṭific şi tehnologic din zona Moldovei şi unul dintre cele câteva parcuri de profil din ṭară.

Parcul Știinṭific şi Tehnologic TEHNOPOLIS  se bucură de o echipă matură, perfomantă şi dedicată activităṭii ştiinṭifice, educaṭionale şi de business a firmei.

 

Anunt

Rezultate finale concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției de instalator fochist

Nr. crt.      Nume şi prenume candidat               Punctaj               Punctaj final
                                                                    Proba scrisă    Interviu
1.        Miron Ioan                                                   5,22             6,33                     5,77
In urma obținerii de către candidatul Miron Ioan a mediei finale de 5,77 , comisia de concurs il declara ADMIS la concursul pentru ocuparea postului de instalator fochist in cadrul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

Afişat astăzi, 20.01.2020, ora 13.30

 

Anunt

Rezultate finale concurs angajare Coordonator incubator afaceri

Nr. crt.      Nume şi prenume candidat               Punctaj                         Punctaj final
                                                                    Proba scrisă    Interviu
1.         Maria Alexandra Carp                              9,75       9,75                       9,75
In urma obținerii de către candidata Maria Alexandra Carp a mediei finale de 9,75, comisia de concurs o declara ADMISĂ la concursul pentru ocuparea postului de coordonator incubator de afaceri in cadrul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

 

Anunt Angajare

SOCIETATEA S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. organizează în data de 31.07.2019, ora 10,00 la sediul societatii din municipiul Iaşi, Bld. Poitiers, nr. 10 concurs pentru ocuparea unui post de:

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV –
 
Cu atribuții privind administrarea si gestionarea bunurilor mobile și imobile proprietate sau aflate in administrarea SC TEHNOPOLIS SRL
COD C.O.R. – 411001
DURATA MUNCII- 8 ORE/ ZI
Perioada nedeterminată
 
Concursul va fi organizat in conformitate cu prevederile legii 31/1990 legea societăților comerciale si va constă in urmatoarele probe:
-proba scrisă
-interviu
 
Cerintele postului:
Studii medii / superioare in domeniul tehnic si /sau autorizarea ISCIR „fochist cat. C” reprezinta un real avantaj .
Cunostințe de operare pe calculator (necesitate si nivel)- cunostințe de operare PC (internet, baze de date, tehnoredactare);
-disponibilitate pentru lucru ca fochist in ture zi/noapte pe perioada de iarna
-disponibilitate pentru program prelungit.
Permis auto cat B- minim un an vechime;
Vechime-.
 
Atribuții generale
1. Întreţinerea, repararea şi gospodărirea clădirilor proprietate sau aflate în administrarea S.C.TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi .
2. Întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor verzi aferente Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS aflate în administrarea S.C.TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi .
3. Întreţinerea, repararea şi gospodărirea instalaţiilor exterioare (instalaţii de iluminat exterior, instalaţii privind utilităţile clădirilor şi loturilor de teren) precum şi a aleelor de acces auto şi pietonal aparţinînd sau aflate în administrarea S.C.TEHNOPOLIS S.R.L Iaşi .
4. Întreţinerea, repararea şi păstrarea în parametrii nominali a mobilierului, instalaţiilor sanitare, instalaţiilor electrice, de gaz, semnalizare incendiu, pază şi urmărire video şi a tuturor celorlalte bunuri care aparţin sau se află în administrarea S.C.TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi .
5. Întreţinerea, repararea şi păstrarea în parametrii nominali a autovehiculelor, utilajelor de curăţenie şi dezăpezire aparţinînd sau aflate în administrarea S.C.TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi .
6. Urmărirea desfăşurării în bune condiţii a serviciilor oferite de alte societăţi către SC TEHNOPOLIS SRL ( servicii de pază, curăţenie etc.).
7. Desfăşurarea de activităţi administrative privind spaţiile de folosinţă comună din cele două clădiri;
8. Aprovizionarea cu produsele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. şi a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS.
9. Urmărirea şi organizarea activităţilor desfăşurate în sălile de conferinţă şi seminarii, stabilirea graficelor de ocupare a sălilor şi ţinerea calendarului de conferinţe şi seminarii.
10. Exploatarea şi supravegherea instalaţiilor de producere şi distribuţie a apei calde pentru încălzire şi menajeră, din Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS, în vederea încadrării lor în parametrii tehnici normali (centrale termice, aeroterme, instalaţii de condiţionare şi de distribuţie a încălzirii şi a apei calde la consumatori).
11. Efectuarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi verificare a instalaţiilor şi utilajelor de producere a apei calde de la pct. 10, conform cărţilor tehnice a utilajelor şi normelor tehnice şi ISCIR în vigoare.
12. Efectuarea de deplăsări în ţară, în interes de serviciu, ori de câte ori este nevoie.
13. Predarea şi primirea spaţiilor şi terenurilor ce se dau spre închiriere diferiţilor agenţi economici şi semnează procesele verbale de predare-primire.
14. Realizarea tuturor operaţiunilor necesare privind colectarea selectivă a deşeurilor din cadrul Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi: organizarea colectării selective, ţinerea evidenţei cantităţilor de deşeuri colectate selectiv, ţinerea registrului de evidenţă a deşeurilor colectate, raportarea lunară a datelor din registru de evidenţă către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
15. Urmărirea aprovizionării cu reperele necesare întreţinerii şi reparaţiilor la echipamente şi instalaţii.
16. Întocmirea devizelor pentru toate lucrările efectuate de personalul de întreţinere si evidenta materialelor, pieselor de schimb consumate şi a celor din magazine.
17. Recepţia şi îndrumarea personalului angajat al societăţilor locatare în Parcul TEHNOPOLIS şi a colaboratorilor externi, a vizitatorilor şi a membrilor asociaţi
18. Răspunde de păstrarea secretului profesional și de serviciu, precum si de confidențialitatea datelor și informațiilor privind activitatea S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. şi a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS;
19. Asigură, întocmește și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
20. Realizează orice alte sarcini primite de la şeful ierarhic în limitele respectării temeiului legal.

 
Bibliografie:
 
• Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor
• Legea nr. 319/2006 sanatatii si securitatii in munca
• O.G. nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice
• Ordin MEC nr. 4940/2006 privind aprobarea metodologiei de autorizare, suspendare si anularea autorizatiei de functionare a Parcului Stiintific si Tehnologic si a procedurii de admitere in Parcul Stiintific si Tehnologic a agentilor economici.
• Instalatii tehnico-sanitare si de gaze –Stefan Vintila; Gheorghe Constantinescu
• Instalatii de incalzire sanitare si gaz(Exploatare, Intretinere, Reparatii)-Mihai Ilina, Constantin Luta Editura Tehnica Bucuresti 1974
• Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/2015
• Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5/2010
• Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I 9/2015
• Legea 50/1991 actualizata privind autorizarea lucrarilor de constructii
• HG 273/1994 actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii.
 

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
d) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
e) curriculum vitae;
f) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
g) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.
h) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
i) În cazul documentului prevăzut la lit. c), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 

Actele de concurs vor fi aduse şi în original pentru verificarea conformităţii copiilor.
 
Calendarul desfășurării concursului
12.07.2019 -29.07.2019 primirea dosarelor
29.07.2019 ora 12⁰⁰- data limită de depunere a dosarelor
30.07.2019 – selecția dosarelor
31.07.2019 ora 10,00 susținerea examenului scris -proba scrisă va avea loc la sediul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., situat în municipiul Iaşi, Bld. Poitiers, nr. 10 (parter);
31.07.2019 ora 13⁰⁰- interviul (după corectarea tezelor scrise)- la interviu vor fi invitaţi numai candidaţii care au obţinut minim nota 5 la proba scrisă).
02.08.2019, ora 9⁰⁰- afișarea rezultatelor
02.08.2019 ora 12⁰⁰- depunerea contestațiilor
03.08.2019, ora 9⁰⁰- afișarea rezultatelor finale

 
 
Director General,
Constantin Florin ȘERBESCU
 
 
Intocmit:
Sp. Resurse umane,
Mariana Fotache
 

 
 

images (6)

 

 

 

 

DECLARATII AVERE