Resurse Umane

 

Tehnopolis  este singurul parc ştiinṭific şi tehnologic din zona Moldovei şi unul dintre cele câteva parcuri de profil din ṭară.

Parcul Știinṭific şi Tehnologic TEHNOPOLIS  se bucură de o echipă matură, perfomantă şi dedicată activităṭii ştiinṭifice, educaṭionale şi de business a firmei.

 

 

 – ANUNŢ – 

 

TEHNOPOLIS S.R.L.  organizează  în data de 26.04.2017, ora 11.00  la sediul  TEHNOPOLIS S.R.L., situat în municipiul Iaşi, Bld. Poitiers, nr. 10 (în incinta S.C. FORTUS S.A.)  concurs  pentru  ocuparea  unui post de:
CONTROLOR DE GESTIUNE,
COD C.O.R.-241106
DURATA MUNCII- 2 ORE/ ZI
A. Persoana  care candidează  pentru ocuparea  postului  trebuie  sa  îndeplinească  urmatoarele  condiţii generale:
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
B. Persoana care candidează pentru ocuparea postului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
Studii de specialitate: Studii superioare ECONOMICE, absolvite cu diploma.
Perfecţionări / Specializări:  specializări în domeniul economic (şi /sau transfer de tehnologie )
Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel):  Cunoştinţe de operare curentă pe calculator (accesare Internet, baze de date, tehnoredactare etc.)
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: Abilităţi comunicaţionale, de muncă în echipă, gândire creativă, rezistent la efort intelectual susţinut
Cerinţe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări): deplasări locale la compartimentele de profil ale asociaţilor, în ţară la instituţii finanţatoare, la unităţi de profil, în străinătate la unităţi de acelaşi profil şi la diverse schimburi de experienţă, participare la cursuri de instruire în cadrul diverselor proiecte.
Competenţă managerială: –
C. Atribuţii:
a) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;
b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia;
c) verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, urmărind:
1. realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
2. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului;
3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul operatorului economic şi al subunităţilor acestuia;
4. realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate;
5. respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;
6. respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achiziţiilor;
7. utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;
d) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
e) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
f) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;
g) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;
h) elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul     fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor
D. Vechimea necesară în specialitate – minim 2 ani.
E. Concursul va fi organizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi va consta în susţinerea următoarelor etape:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– probă scrisă;
– interviu (la interviu vor fi invitaţi numai candidaţii care au obţinut minim nota 5  la proba scrisă)
F. Calendarul desfăşurării concursului:
19.04.2017 – ora 14.00 – data limită de depunere a dosarelor
21.04.2017 – selecţia dosarelor
26.04.2017, ora 11.00 – proba scrisă va avea loc în data de, la sediul TEHNOPOLIS S.R.L., situat în municipiul Iaşi, Bld. Poitiers, nr. 10 (parter);
27.04.2017, ora 14.30  – depunerea contestaţiilor
28.04.2017, ora 09.00 – afişarea rezultatelor;
02.05.2017, ora 11.00 – interviul – va avea loc în data de, la sediul TEHNOPOLIS S.R.L., situat în municipiul Iaşi, Bld. Poitiers, nr. 10 (parter);
03.05.2017, ora 9.00 – afişarea rezultatelor finale.
G. Dosarele de înscriere la concurs se depun până  la data de 19.04.2017, ora 14.00, la sediul TEHNOPOLIS SRL, clădire Nucleus, parter, şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
d) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
e) curriculum vitae;
f) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
g) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.
► Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
► În cazul documentului prevăzut la lit. c), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele de concurs vor fi aduse şi în original pentru verificarea conformităţii copiilor.
Bibliografia, tematica precum şi alte informaţii referitoare la concurs pot fi obţinute de la sediul institutiei noastre din Bd. Poitiers nr. 10, parter – persoană de contact : Cosmescu Valentina, site-ul www.tehnopol-is.ro sau la telefon 0332.102.208.

Director General,                                    Contabil-șef,                                            Intocmit,
SC TEHNOPOLIS S.RL.                       Armand PETREA                                    Valentina COSMESCU
Constantin -Florin ŞERBESCU

 

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE CONTROLOR DE GESTIUNE

1. Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;
2. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii – cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
4. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;
5. Legea nr. 22/1969 privind angajare gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
6. LEGEA Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
7. O.U. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
11. Ordonanţa nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.

Director General,                                          Contabil-șef,                                          Intocmit,
SC TEHNOPOLIS S.RL.                              Armand PETREA                                 Valentina COSMESCU
Constantin -Florin ŞERBESCU

 

 

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE CONTROLOR DE GESTIUNE
 IN CADRUL S. TEHNOPOLIS S.R.L.
1.    Activitatea de control financiar de gestiune;
2.    Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;
3.    Bugetul la societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară (realizarea veniturilor, încadrarea cheltuielilor bugetare, programul de investitii etc.);
4.    Gestionarea patrimoniului instituţiilor publice sau unitaţilor administrativ-teritoriale;
5.    Cadrul legal de efectuare a achiziţiilor publice;
6.    Întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative.

 

Director General,                                   Contabil-șef,                                          Intocmit,
SC TEHNOPOLIS S.RL.                      Armand PETREA                                   Valentina COSMESCU
Constantin -Florin ŞERBESCU

 

 

 

 

 

 

 

images (6)

 

 

 

 

DECLARATII AVERE